Software og operasjon PDF Skriv ut E-post
Skrevet av LA7ECA - Øyvind Hanssen   
torsdag 15. oktober 2009 19:03
Artikkel som beskriver funksjonalitet og installasjon av software, bruk av trackeren og kommandosettet til Polaric Tracker.Firmware versjon 1.0 er nå ferdig. Følgende er implementert:
 • Sending. AFSK modulasjon ved hjelp av 4 bit D/A konverter. Sending av AX.25 UI PAKKER.
 • Mottak (deteksjon av AFSK modulasjon) og visning av UI pakker. "Converse" mode som i en klassisk TNC. OBS: Dette kunne ha vært bedre testet, så vi regner det ikke som helt ferdig ennå.
 • Dekoding av NMEA data fra GPS (tid, posisjon, retning, fart, høyde).
 • "Tracker" funksjon. "Smart" beaconing (bevegelsene påvirker hvor ofte trackeren sender). Sending av APRS rapporter med tidsstempling. Mulighet for å sende komprimerte formater (ikke mic-e).
 • Mulighet for å generere APRS objekter (nyttig for å markere funn o.l.)
 • USB kommunikasjon og kommando-grensesnitt. Diverse kommandoer. Innstillinger i EEPROM: Kallesignal, frekvens, osv.
 • A/D konverter for måling av batterispenning. Kontroll med lading, indikasjon av lading og ladestatus.
I denne versjon kan det oppstå "interferens" mellom USB kommunikasjon og AFSK kodig/dekoding. I enkelte situasjoner hvor USB er innkoplet (litt avhengig av PC og operativsystem) kan sending/mottak av pakker bli forstyrret. Dette vil bli fikset i seinere versjoner.

Installasjon

Tracker leveres med en egen bootloader, som gjør at firmware kan lastes inn ved hjelp av XMODEM protokollen. Se 'boot' kommando.

Når Tracker koples til en PC med en USB kabel, opptrer den som et serielt grensesnitt (COM eller TTY). Det er da mulig å bruke et gammeldags modem/terminalprogram som f.eks. hyperterminal (for windows), eller gtkterm eller minicom for Linux. I windows må driver installeres. Ved første gangs tilkobling vil Windows spørre, og da kan du oppgi en .inf fil som sørger for at driver blir installert.

Last ned: LUFA_CDC.inf (for installasjon av CDC driver i Windows).

Operasjon

For å slå av eller på tracker, hold inne knapp i to sekunder.

figur2

Når apparatet slås på (eller resettes) lyser rød og gul lysdiode (og RGB diode lyser hvitt) samtidig i et sekund og apparatet gir lydsignal ("QRV" i morse). Deretter lyser RGB diode enten rødt, gult eller rødt i et sekund, avhengig av batteristatus (grønt=fulladet, rødt=trenger lading).

Når tracker er på (GPS har fix eller tracking-funksjon er deaktivert), skal gul lysdiode blinke kort en gang hvert andre sekund. Når GPS søker etter fix så blinker den jevnt av/på 0.5s hver. Dobbeltblink betyr at GPS ikke leverer NMEA data.

Når det sendes ut data lyser rød diode. Ved hurtiglading lyser RGB diode rødt og går over til grønt når batteriet er fulladet. Når batteriet nesten er utladet slår apparatet seg av, men advarer på forhånd ved å blinke med RGB dioden (rødt) og gi lydsignal ("B"  -...  i morse). Når USB kommunikasjon er etablert lyser RGB diode blått. Hvis batteriet også lades fra USB, skifter den kort til rødt hvert 3 sekund.

Hvis hurtiglader eller USB koples til mens apparatet er avslått, vil apparatet bli delvis aktivert, men tracking/sending vil ikke være aktiv. Det slår seg av så snart lader koples fra. I denne tilstanden blinker gul lysdiode langsommere (hvert 5 sekund).

Ved mottaking (se 'listen' eller 'converse' kommando) vil RGB lysdiode lyse gult når det er signal inn (når 'squelchen åpner').

Knappekommandoer

Det er muig å gi kommandoer til tracker ved å trykke på knappen (flere trykk i rask serie).

 • 2 ganger: Indikere batteristatus. RGB lysdiode kvitterer med en farge som svarer til ladestatus: Grønt = fulladet (>6,55V), Rødt = lading nødvendig (<6,1V) og ellers: Gult.
 • 3 ganger: Sende posisjonsrapport.  Kvitterer med lydsignal ("R" .-. i morse)
 • 4 ganger: Legge til og sende objektrapport fra den posisjonen trackeren er i. Kvitterer med lydsignal ("F" ..-. i morse). Dette kan brukes til å markere funn eller liknende. Maks 4 slike kan legges inn.
 • 5 ganger: Fjerne alle objekter.  Kvitterer med lydsignal ("FC" ..-.  -.-.  i morse).

Kommandogrensesnitt

Når USB plugges inn, vil RGB lysdiode indikere at forbindelse med PC er på plass (blått lys). Start terminalprogram - hva slags COM eller TTY port som skal brukes avhenger av operativsystem-driver (typisk i Windows: COM8, Linux: /dev/ttyACM0). Hastighet 9600 baud, Lokalt ekko av. Trykk en tast for å starte og få fram kommandoprompt (cmd:).

Mange av disse kommandoene vil svare med hva som er gjeldende innstilling hvis argumenter utelates. Kommandoen 'help' eller '?' vil gi ei liste over tilgjengelige kommandoer. For informasjon om en kommando skriv

help kommando eller ? kommando

Operasjon:

reset Alle innstillinger tilbake til "default"
mycall Avsender adresse.
dest Destinasjon adresse.
digipath  ...
Digipeater sti. Opp til 7 felt. F. eks. WIDE1-1, WIDE3-3.
symbol

APRS symbol. To ASCII tegn. Tabell (/ eller \), mellomrom og et tegn som representerer symbolet.
symbol / [ vil for eksempel resultere i et joggersymbol.

osymbol Tilsvarende APRS symbol for objekt-rapporter.
oident
Navn eller kallesignal for objekt-rapporter. Maks 9 tegn. Tracker kan generere opp til 4 objekter. Tracker vil automatisk legge til et nummer 1-4 som siste tegn i objekt-navn. Husk å velge et unikt navn.
btext "tekst"
Beacon tekst. Kommentar som sendes med posisjonsrapporter. OBS: Bruk anførselstegn.
freq
Frekvens. Oppgis i kHz, f.eks. 144800.
fcal
Kalibrering av frekvens (differanse i antall Hz i forhold til oppgitt frekvens). Denne trenger vi antakelig bare å bruke en gang.
squelch
Tracker vil vente med å sende til signalnivå på mottaker er lavere enn dette Mottaker vil begynne å dekode data hvis signalnivå er høyere enn dette. Anbefalt nivå er rundt -100 dBm.
afc
Frekvensområde som mottakers AFC vil operere over i Hz. (default: 2000 Hz).
txdelay Antall FLAG bytes (a 0.8ms) som sendes ved starten av sending.
txtail
Tilsvarende ved avslutning av sending.
maxframe
Maks antall AX.25 rammer som kan sendes i en sending (default 4). 
tracktime Tid (i sekunder) som tracker venter mellom hver gang den sjekker posisjon og vurderer om det skal sendes ut en rapport. Er i utgangspunktet satt til 10 sekunder og bør normalt ikke endres! 
statustime
Tid (antall 'tracktime' enheter) mellom hver statusrapport (batterispenning, o.l.)
maxpause
Maksimal tid (antall 'tracktime' enheter) mellom hver sending.
minpause
Minimum tid (antall 'tracktime' enheter) mellom hver sending, ved noenlunde jevn fart i samme retning.
mindist
Avstand (i meter) mellom sendinger når farta blir lav. Anbefalt: 100.
maxturn
Maksimal endring i retning (grader, 0-360). Hvis retning endres mer enn dette i løpet av en viss tid (se 'tracktime') så vil rapport ble sendt. 
timestamp on|off
Tidsstempling av APRS rapporter (default: på)
altitude on|off
Sende høydeinformasjon med APRS rapporter (default: av). Hvis komprimering er på, vil dette føre til at fart/retning ikke blir sendt.
compress on|off

Send komprimerte posisjonsrapporter (default: av)

beep on|off
Lydsignal når tracker sender posisjonsrapport (default: av)
powersave on|off
Strømsparemodus. GPS slås av når tracker står i ro og sende-intervallene blir lange. OBS: Det kan ta opp til 'maxpause' tid før rapport sendes, når tracker begynner å bevege seg igjen.
autopower on|off
Hvis denne er på, vil tracker bli automatisk slått på når den får ekstern spenning gjennom hurtigladepluggen (og slås av når spenninga tas bort).
fakereports on|off Hvis denne er på, vil det i listen eller converse mode se ut som at tracker sender ut pakker hvert 10 sekund (tracktime). De ekstra rapportene vises imidlertid bare lokalt over USB linja. Moving-map applikasjon i bilen?

 

Testing og utvikling: 

tracker on|off
Slå av eller på tracker funksjon. Innstillingen blir lagret i EEPROM. OBS: Tracker funksjonen slår automatisk av og på GPS og transceiver etter behov. Derfor har vi lagt inn denne mulighet til å slå av tracker og operere transceiver og sender manuelt for testing og debugging.
listen
Lytte på mottaker. Mottatte APRS pakker vil bli vist på skjerm (klassisk TNC format). Avsluttes ved å trykke en tast.
converse
Som "listen", men i tillegg vil det som skrives i terminal vil bli sendt ut på lufta (UI-pakker). Svarer til "converse" mode i en klassisk TNC. Kan også aktiveres ved å skrive 'k'. Avsluttes ved å trykke CTRL-C.
txmon on|off
Hvis denne er på, så vil også utsendte pakker bli vist i 'listen' eller 'converse' modus. 
rssi Rapportere signalnivå (dBm) på mottaker. Avsluttes ved å trykke en tast.
gps on|off Slå av eller på GPS. Bør bare brukes når 'tracker' er av.
gps nmea
Vis NMEA datastrøm på skjerm. Avsluttes ved å trykke på en tast.
gps pos Vis gyldige posisjonsdata fra GPS på skjerm. Avsluttes ved å trykke på en tast.
gpsbaud
Baud hastighet for kommunikasjon med GPS. Vanligvis 4800 eller 9600.
txon Nøkle sender (uten modulasjon). Trykk en tast for å avslutte.
teston
Sende testsignal bestående av oppitt byte (heksadesimalt), f.eks. 0xFF vil gi en kontinuerlig tone som modulasjon. Trykk en tast for å avslutte.
txtone high|low
Sende test tone enten høy (2200 Hz) eller lav (1200 Hz).Trykk en tast for å avslutte.

testpacket

Sende test UI pakke.
vbatt
Vis batterispenning (OBS: husk at USB vil påvirke spenning siden den lader batteriet)
ps Vis informasjon om antall kjørende prosesser og deres minneforbruk (for software-utviklere).
version Firmware versjon.
boot Aktivere bootloader slik at ny firmware kan legges inn (last opp firmware.bin fil med XMODEM protokoll).
bootsound on|off Når tracker re-startes mange ganger under testing kan lydsignalet være irriterende for dine omgivelser. Derfor har vi laget mulighet for å slå dette av.

 

(Av: LA7ECA, Øyvind)